Past Leadership
  Former Party Secretary & Presidents

  Former Presidents

  Sheng Xuanhuai

  Winter 1896 -- Spring  1905

  He Sikun

  Spring 1897 -Spring 1901

   

  Zhang Yuanji

  Autumn 1901 - Winter 1901

   

  Lao Naixuan

  Winter 1896 -  Spring1905

   

  Shen Zengzhi

  Winter 1901-Spring 1902

   

  Wang Fengzao

  Spring 1902 - Winter  1902

   

  Liu Shuping

  Winter 1902- Summer 1903

   

  Zhang Meiyi

  Summer 1903-

  Winter 1903

  Summer 1904-

  Winter 1904

   

  Zhang Heling

  Winter 1903 -

  Summer 1904

   

  Yang Shiqi

  Spring 1905 -

  Spring 1907

   

  No photo

  Wang Qingmu (lieutenancy)

  Autumn 1905 -

  Spring 1906

   

  Yang Wenjun

  Spring 1907 -

  Autumn 1907

   

  Tang Wenzhi

  Autumn 1907-

  Winter 1920

   

  Ling Hongxun

  Winter 1920-

  Spring 1921

   

  Zhang Zhu

  Summer 1921

   

  Ye Gongchao

  Summer 1921-

  Summer 1922

   

  Zhang Tingjin

  (Director of Shanghai School)

  Winter 1921-

  Summer 1922

   

  Lu Mengxiong

  Summer 1922

   

  Guan Genglin

  Summer 1922-

  Autumn 1922

   

  Lu Bingtian

  Autumn 1922-

  Summer 1923

   

  Chen Duheng

  Summer 1923-

  Winter 1924

   

  Fu Dingsheng

  Autumn 1927-

  Spring 1928

   

  Cai Yuanpei

  Spring 1928-

  Autumn 1928

   

  Wang Boqun

  Autumn 1928-

  Winter 1928

   

  Sun Ke

  Winter 1928-

  Winter 1930

   

  Li Zhaohuan

  Winter 1930

  -Autumn 1944

   

  Xu Mingcai (director of Chongqing School)

  Autumn 1940-

  Autumn 1941

   

  Wu Baofeng

  Autumn 1941-

  Autumn 1947

   

  Cheng Xiaogang

  Autumn 1947-

  Autumn 1948

   

  Wang Zhizhuo

  Autumn 1948-

  Autumn 1949

   

  Wu Youxun

  Autumn 1949-

  Autumn 1952

   

  Li Peinan

  Autumn 1952-

  Summer 1953

   

  Peng Kang

  Autumn 1952-

  Winter 1968

   

  Chen Wuyu

  Spring 1978-

  Winter 1982

   

  Zhuang Liting

  Spring 1983-

  Spring 1984

   

  Shi Weixiang

  Spring 1984-

  Autumn 1990

   

  Jiang Deming

  Autumn 1990-

  Winter 1997

   

  Xu Tongmo

  Spring 1998-

  Autumn 2003

   

  Zheng Nanning

  Autumn 2003-

  Summer 2014

   

  Wang Shuguo

  Summer 2014

   

   

  Former Party  Secretary

  Peng Kang

  1953- Spring 1968

  Lin Yinru

  Autumn 1973-

  Summer 1977

  Liu Ruozeng

  Summer 1977-

  Summer 1979

  Su Zhuang

  1980 - Autumn 1982

  Chen Mingyan

  Autumn 1982 - 1985

  Pan Ji

  1985 - 1996

  Wang Wensheng

  1996 - Autumn 2003

  Wang Jianhua

  Autumn 2003- Spring 2014

  Zhang Maizeng

  Spring 2014-2020

  Lu Jianjun

  2020-